Del III » Sektormål » Sektormålene for barnehagen

Sektormålene for barnehagen

Det er et mål at alle barnehager oppnår en høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring. Alle barn skal få et godt og likeverdig tilbud.

Kunnskapsdepartementet har satt følgende overordnede mål for barnehagesektoren:

  • Barnehager med høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring
  • Tilgjengelig barnehagetilbud for alle barn
  • Forutsigbare rammevilkår som medvirker til mangfold og likeverd i barnehagen


Kunnskap om tilstanden i barnehagesektoren er et nødvendig utgangspunkt for å kunne heve kvaliteten. Kunnskapsgrunnlaget om barnehagesektoren har derfor blitt betydelig styrket og systematisert i de senere årene. Et godt kunnskapsgrunnlag bidrar ikke i seg selv til ut- vikling. Det krever målrettet arbeid på alle nivåer, og det er fremdeles store ulikheter i kvaliteten på barne- hagetilbudene.

I 2016 har vi arbeidet videre med å utvikle og gjøre kjent et kvalitetssystem for barnehagene. Systemet skal bidra til at barnehager, eiere og lokale og nasjonale myndigheter har god tilgang på informasjon om tilstanden i sektoren og gode verktøy for kvalitetsutvikling. Verktøyene som er utviklet, baserer seg i stor grad på råd og innspill vi har fått fra barnehager, barnehageeiere og andre aktører underveis i arbeidet for å sikre at de er tilpasset barnehagenes behov. Målet med kvalitetssystemet er å bidra til et mer likeverdig barnehagetilbud til alle barn gjennom å gi støtte til systematisk vurdering og utvikling av kvaliteten i barnehagene.

De ansattes kompetanse er en forutsetning for et godt barnehagetilbud. I 2016 oppfylte om lag 70 prosent av barnehagene pedagognormen, og i de fleste delene av l- andet er det ikke lenger mangel på barnehagelærere. Dette, sammen med økningen i statlige midler til kvalitetstiltak i barnehagene, har gitt grunnlag for en mer omfattende og systematisk satsing på videreutdanningstilbud for barnehagelærere, og også på kompetanseutviklingstiltak for andre yrkesgrupper i barnehagene.

90 prosent av barna mellom ett og fem år og 97,3 prosent av 5-åringene går i barnehage (Utdanningsspeilet 2016). Endringene i barnehageloven om at barn som fyller ett år i september og oktober, har rett til plass, har ført til en økning i antall ettåringer i barnehagene. Kommunen har plikt til å oppfylle retten til barnehageplass, og alle kommunene oppfylte denne retten i 2016.

Foreldrebetaling utgjør i underkant av 15 prosent av den totale finansieringen av barnehagene. Fra første januar 2016 var maksprisen for en barnehageplass 2655 kroner pr. måned. For å sikre et tilgjengelig barnehagetilbud for alle uavhengig av foreldrenes inntekt, er det innført ulike økonomiske moderasjonsordninger. Disse skal senke terskelen for å gå i barnehage for barn som kommer fra familier med lav inntekt. Åtte av ti minoritetsspråklige barn går nå i barnehage.

Kommunene har finansieringsansvaret for de private barnehagene i sin kommune. De private barnehagene får tilskudd som tar utgangspunkt i kommunens utgifter i egne barnehager. Denne finansieringsordningen bidrar til et mangfold i sektoren, samtidig som den bidrar til et likeverdig tilbud - uavhengig av om barnet går i en privat eller offentlig barnehage. Det har vært mindre debatt rundt finansieringsordningene for de private barnehagene i 2016 enn enkelte år tidligere.

I 2016 oppfylte alle kommuner retten til barnehageplass, og vi har i praksis nådd målet om full barnehagedekning. Fremover blir den viktigste oppgaven å legge til rette for å utvikle kvaliteten i barnehagetilbudet.